ESP

Empresa d´extintors a Barcelona


Manteniment d'extintors i BIES a Badalona


Tots els mitjans de protecció activa contra incendis a Badalona, ​​és a dir, tots els sistemes que impliquen utilitzar-los en instal·lacions i mitjans per a la protecció i lluita contra incendis, necessiten un manteniment periòdic, regulat per la normativa corresponent.


Del RD 1942/1993 de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS destacarem:


● La seva vigència entra a partir del novembre del 1993

● Afecta les instal·lacions de protecció contra incendis, tant en el manteniment com en la instal·lació. La seva finalitat és definir les condicions que han de tenir els sistemes, aparells i equips, així com el manteniment i la instal·lació emprats en la protecció contra incendis.


Obligacions de l'empresa autoritzada


A Mantenir, revisar i comprovar els aparells, instal·lacions o equips d'acord amb les dates reglamentàries, utilitzant peces o recanvis originals.


B Treballar amb personal competent i suficient quan sigui requerit per modificar avaries o deficiències que es produeixin als aparells, equips o sistemes quan aquest manteniment té recomanat.


C Indicar PER ESCRIT el propietari dels aparells, sistemes o equips que no mostrin una garantia del seu funcionament correcte, mostrin deficiències que no puguin ser arreglades durant el manteniment o no amb les disposicions vigents que siguin aplicables. Aquest informe serà raonat tècnicament.


D Conservar l'informe necessari de les operacions de manteniment que es realitzin, dates d'execució, incidències i resultats, elements que hagin hagut de ser substituïts i tot allò que es consideri oportú per conèixer l'estat del funcionament de l'aparell, el sistema o l'equip quan se'n faci el manteniment. Es lliurarà una còpia de la documentació al propietari dels equips.


E Comunicar al propietari dels aparells, equips o sistemes, les dates en què correspon fer el manteniment periòdic.


Empresa d´extintors a Barcelona


Extintors d'incendi a Badalona


La col·locació dels extintors portàtils d'incendi permetrà que siguin fàcilment accessibles i visibles, se situaran propers als punts on es cregui més probabilitat de començar un incendi si és possible prop de sortides d'evacuació i amb més preferència sobre suports fixats a paràmetres verticals de manera que la part superior de l'extintor quedi com a molt alt a 1'70m sobre el terra.


Tant el manteniment trimestral com l'anual, conservaran la documentació del compliment del programa de manteniment preventiu indicant, totes les operacions efectuades, el resultat de les verificacions, les proves i la substitució d'elements defectuosos que s'hagin realitzat. Les anotacions s'hauran de portar al dia i estaran a disposició de la comunitat autònoma corresponent.


Extintors a Badalona


Cada tres mesos (Extintors d'incendi)


● Comprovació de senyalització, accessibilitat i bon estat aparent de conservació.

● Supervisió de precintes, assegurances i inscripcions, etc.

● Supervisió de l'estat extern de les parts mecàniques (vàlvula, filtre i mànega...)


Per una empresa mantenidora autoritzada a Badalona


Cada any (Extintors d'incendi)


● Comprovació de la pressió i pes.

● Supervisió de precintes, assegurances i inscripcions, etc.

● En aquesta revisió anual no serà obligatòria l'obertura dels extintors portàtils de pols amb pressió permanent, llevat que en la comprovació dels mateixos s'hagin observat anomalies que ho demostrin.


Cada 5 anys (Extintors d'incendi)


● A partir de la data de segellat de l'extintor (i fins a tres vegades) es procedirà al retimbrament d'aquest d'acord amb la ITC-MIE AP5 del REGLAMENT D'APARELLS A PRESSIÓ d'extintors d'incendis.

● Es rebutjaran tots els extintors que l'empresa mantenidora cregui que té defectes que posi en dubte el perfecte funcionament i la seguretat de l'extintor o bé per als que no disposin de peces originals que garanteixin el manteniment de les condicions de fabricació.< /p>

Boques d'Incendi Equipades (BIE)


Pel propietari o usuari


Boques d'incendis a Badalona


Trimestral (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


● Comprovar que hi ha un bon accés i senyalització dels equips. Comprovació per inspecció de tots els components, procediment a desplegar la mànega en tota la seva extensió i accionament del filtre.

● En cas de ser de diverses posicions. Comproveu, per lectura del manòmetre de la pressió de servei.

● Greixatge de tancaments i frontisses a les portes de l'armari i neteja del conjunt.


Per una empresa mantenidora autoritzada a Badalona


Anual (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


● Desmuntatge de la mànega i verificació de la mànega en lloc adequat.

● Comprovar el funcionament del filtre perquè sigui correcte a les diferents posicions que té i del sistema de tancament.

● Comprovar l'hermetisme dels ràcords i la mànega i l'estat de les juntes.

● Comprovar la indicació del manòmetre amb un altre de referència, acoblat al ràcord de connexió de la mànega.


Cada 5 anys (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


● La mànega ha de ser sotmesa a una pressió de 15 kg/cm de prova.


Serveis a Badalona i tot Catalunya


Fem tot tipus de manteniments de Sistemes Contra incendis a Badalona i tot Catalunya segons el Reial Decret 1942/93 d'instruccions del fabricant. Revisió i Retimbre de tot tipus d'Extintors, Detecció d'Incendis, Boques d'Incendi, Sistemes de Monòxid de Carboni i Gasos, Hidrants, Sistemas d'Extinció, Columnes Seques, Ruixadors, Cilindres, Grup de Bombes, Llocs de Control. Totes les nostres revisions estan Certificades.


⇠ TORNAR

Empresa d´extintors a Barcelona
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat