ESP

Empreses de revisió d´extintors Barcelona


Tipus de foc i Mitjans d'extinció.

Definim l'Incendi com un foc no desitjat ni controlat.


En un incendi intervenen per regla general una sèrie de factors:


1) Un combustible que s'ha de trobar en estat de vapor o gasós per regla general o en estat incandescent en els menys casos.


2) L'oxigen de l'aire o un altre comburent que es barreja amb el combustible en un fenomen de difusió.


3) La barreja referida a l'apartat anterior requereix una temperatura o energia d'activació perquè es produeixi la combustió.


4) No s'originarà una sola combustió sinó que progressivament es van generant successives combustions, en forma de reacció en cadena.


D'una manera gràfica es pot representar per un tetraedre, on cada cara correspongui a cadascuna dels factors que acabem d'assenyalar.


Tipus de foc i Mitjans d'extinció


Tipus de foc i agents extintors


Un dels riscos als quals cal parar més atenció és el de incendi. En un incendi les persones es poden veure afectades pels riscos següents:


- Fums i gasos calents

- Insuficiència d'oxigen

- Calor

- Cremades

- Pànic


Els materials es presenten en tres estats: sòlid, líquid i gasós. En funció de l'estat físic dels materials combustibles, defineixen els tipus de focs que ens podem trobar. Així hi ha diferents tipus de foc:


Classe A: Combustibles sòlids (fusta, cartró, papers, teles)

Classe B: Combustibles líquids (ceres, parafines, greixos, alcohol, benzina)

Classe C: Combustibles gasosos (acetilè, metà, propà, butà, gas natural)

Classe D: Materials amb un comportament especial com poden ser els metalls (sodi, potassi, magnesi, alumini en pols)


Els incendis poden ser provocats per diversos motius:


Origen elèctric: pot ser produït per l'escalfament d'una instal·lació elèctrica provocada per un curtcircuit o sobrecàrrega.

Utensilis de fumadors: provocades per cigarrets, llumins encesos, encenedors.

Ordre i neteja: La brutícia pot ser origen d'un incendi en acumular-se greix o pols en superfícies calentes, elements de màquines en moviment, en circuits elèctrics o en una altra forma d'energia. p>

Flames obertes: provocades per espurnes provocades pel contacte de màquines eines.

Superfícies calentes: provocada per fricció i contacte amb superfícies calentes.

Ignició espontània: Coneixem que el carbó en contacte amb la humitat en provoca un escalfament espontani. Així mateix, un drap xopat de greix en oli es va escalfant amb el transcurs del temps. També s'han produït sinistres en entrar en reacció dues substàncies incompatibles entre si.

Actes vandàlics: Els incendis provocats.


En cas que s'arribi a produir un conat d'incendi, les actuacions inicials s'han d'orientar a intentar controlar i extingir el foc ràpidament, utilitzant els agents extintors adequats.


L'elecció d'un agent extintor i la forma d'aplicació depenen de diferents variables entre les quals cal destacar:


- El tipus de foc

- La velocitat necessària dactuació

- La magnitud del risc

- La ubicació dels factors de risc

- El dany que pugui causar el possible agent extintor a les instal·lacions

- El cost de l'equip d'extinció


Segons l'agent extintor, els extintors poden ser:


- D'aigua

- D'escuma

- De pols

- D'anhídrid carbònic (diòxid de carboni)

- D'hidrocarburs halogenats (halons)

- Específic per a foc de metalls


En l'elecció del tipus d'extintor cal considerar les possibles incompatibilitats, per a això resulta útil consultar la taula següent.


Elecció de l'agent extintor respecte a la classe de foc


Elecció de l'agent extintor respecte a la classe de foc


Normalment els agents extintors més utilitzats solen ser:


Anhídrid carbònic (diòxid de carboni)

Pols polivalent


Extintors portàtils


L'extintor portàtil es fa servir per extingir focs petits.


És un aparell autònom dús manual que conté un agent extintor, el qual pot ser projectat i dirigit sobre el foc per lacció duna pressió interna. Aquesta pressió interna es pot obtenir per una pressurització permanent d'un gas auxiliar, o per l'alliberament d'un gas auxiliar sense trobar l'agent extintor pressuritzat permanentment.


Per ubicar aquests extintors als Centres, es tindran en compte els factors següents:


- Han d'estar propers als punts on hi hagi més probabilitat d'iniciar-se un incendi, així com a les rodalies de les sortides d'evacuació


- Que siguin fàcilment visibles i accessibles, senyalitzats de manera adequada.


- Subjecció preferentment sobre suports fixats a pilars, de manera que la part superior de l'extintor no superi l'alçada d'1,70 m des del terra.


- D'acord amb la Norma Bàsica d'Edificació CPI-96, hauran d'estar situats de manera que la màxima distància per al seu abast sigui de 15 metres.


El funcionament dun Extintor portàtil és el següent:


funcionament dun Extintor portàtil


- Despenjar l'extintor més proper, empenyent-lo lleument cap amunt.

- Comprovar al manòmetre que està en una posició en què l'extintor es pot utilitzar.

- Sostingueu amb un braç l'extintor mentre que amb l'altre es traurà el precinte de la forquilla.

- Accionar la vàlvula de sortida del gas impulsor.

- Obrir la clau de sortida de la mànega, abocant l'agent extintor a la base del foc fent un moviment d'escombrada.


Boques d'Incendis Equipades (B.I.E.)


Els BIES's han d'estar instal·lats en edificis Docents la superfície total construïda dels quals sigui més gran que 2000 m2, així com en recintes de densitat elevada amb ocupació superior a 500 persones.


La distància màxima entre dos BIE's serà de 50 metres. Sempre es mantindrà un espai lliure d'obstacles al voltant de cada BIE. La distància des de qualsevol punt del local protegit fins a la BIE, més propera, no excedirà els 25 metres.


A efectes de l'abastiment mínim d'aigua, s'haurà de poder complir que, almenys, dos BIE's funcionin simultàniament durant un període mínim d'una hora.


El funcionament d'un B.I.E. és el següent:


BIE


- Trencar el vidre amb un objecte contundent.

- Treure la boca de la mànega del suport.

- Desenrotllar tota la mànega.

- Subjectar l'extrem de la mànega i obrir la vàlvula de pas.

- Dirigir l'aigua cap al foc i regular el raig girant el filtre de sortida.


Hidrants


Són dispositius de lluita contra incendis constituïts per una columna dotada de ràcords de connexió ràpida i vàlvules dobertura i tancament de pas daigua.


Aquests dispositius se situen a l'exterior dels centres i subministren d'aigua els bombers.


Hidrants


Mesures preventives per evitar incendis


Entre les mesures preventives per evitar els incendis trobem


- Emmagatzemar només el material combustible imprescindible per a la jornada o torn als llocs de treball.

- No llençar a terra ni als racons draps impregnats de greix, especialment si als voltants hi ha materials inflamables.

- Recollir i retirar periòdicament els residus en recipients apropiats.

- Disposar de safates de recollida per als casos de vessament de líquids inflamables, i d'aspiració localitzada dels vapors combustibles (tallers i laboratoris).

- Efectuar transvasaments de líquids inflamables de manera segura (tallers i laboratoris).

- Revisar periòdicament les instal·lacions elèctriques.

- Regular la prohibició de fumar a les àrees de risc.

- Controlar l'existència de fonts d'electricitat estàtica.

- Extremar l'ordre i la neteja per evitar l'acumulació de materials de fàcil combustió i propagació del foc.

- Informar els treballadors sobre els factors de risc d'incendi a la seva àrea de treball.


Empreses de revisió d´extintors Barcelona


⇠ TORNAR

Empreses de revisió d´extintors Barcelona
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat