ESP

Manteniment d'extintors, BIES a Cornella de Llobregat i Barcelona


Tots els mitjans possibles de protecció contra incendis a Cornella de Llobregat, és a dir, tots els sistemes que poden implicar una acció directa en la possible utilització d'instal·lacions i mitjans de protecció i lluita contra incendis, necessitaran un manteniment periòdic, regulat segons la normativa corresponent.


Del RD 1942/1993 de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS cal destacar:


Entro en vigor a partir del mes de novembre del 1993

Afecta totes les instal·lacions de protecció contra incendis, tant en el manteniment com en la instal·lació. Té l'objecte poder definir les condicions que s'han de complir en tots els aparells, sistemes i equips, així com el seu manteniment i instal·lació emprats en la protecció de sistemes contra incendis.


Obligacions de l'empresa mantenidora autoritzada

A. Revisar, mantenir i comprovar els aparells, instal·lacions o equips d'acord amb els terminis segons el reglament, sempre utilitzant recanvis o peces originals.


B. Facilitar el personal competent i suficientment preparat per quan sigui requerit per corregir les possibles deficiències o avaries que es produeixin en els equips, aparells o sistemes el manteniment dels quals té recomanat.


C. Informar PER ESCRIT el titular dels aparells, equips o sistemes que no ofereixin garantia del correcte funcionament, que presentin deficiències que no puguin ser corregides durant el manteniment o no amb les disposicions vigents que siguin aplicables. Aquest informe serà raonat tècnicament.


D. Conservar sempre tota la documentació que justifiqui totes les operacions del manteniment que s'hagin realitzat, amb les dates d'execució, incidències i resultats, elements que s'hagin substituït i tot allò que es consideri oportú de menció per conèixer l'estat de l'operativitat dels aparells, sistema o equip la conservació dels quals es realitzi. Una còpia d'aquesta documentació es lliurarà al titular del contracte dels aparells instal·lats, equips o sistemes.


E. Comunicar al titular del contracte dels aparells, equips o sistemes, les dates en què li correspon efectuar les operacions dels manteniments periòdics.


Extintors d'incendi a Cornella de Llobregat

La ubicació dels extintors portàtils d'incendi ens permetrà que siguin fàcilment accessibles i visibles, estaran situats el més proper possible als punts on s'estimi que hi ha més probabilitat de poder iniciar l'incendi si és possible propers a la sortida d'evacuació i si és possible sobre suports que estiguin fixats a paràmetres verticals de manera que la part més alta de l'extintor quedi, com a màxim a 170cm sobre el terra.


Tant el manteniment preventiu trimestral com el manteniment anual, conservaran constància mitjançant documents del compliment del programa de manteniment preventiu segons indica la normativa vigent, indicant com a mínim totes les operacions efectuades, el resultat de totes les verificacions, proves i la possible substitució d'elements defectuosos que s'hagin pogut fer. Totes les anotacions s'han de portar al dia i estaran a total disposició de la comunitat autònoma que correspongui.


Per l'usuari o propietari

Extintors a Cornella de Llobregat i Barcelona

Cada 3 mesos (Extintors d'incendi)


Haurà de comprovar l'accessibilitat, la senyalització i el bon estat aparent de conservació de l'extintor d'incendis


Inspecció ocular dels precintes, assegurances i inscripcions, etc.


Inspecció ocular de l'estat extern de l'extintor de totes les parts mecàniques (vàlvula, filtre i mànega...)


Per una empresa mantenidora autoritzada a Cornella de Llobregat i Barcelona

Cada any (Extintors d'incendi)


Comprovació de la pressió i el pes si escau.


Inspecció ocular de precintes i assegurances i inscripcions, etc.


En aquesta revisió que es faci cada any no caldrà l'obertura de l'extintor portàtil de pols ABC amb pressió permanent, llevat que a les comprovacions DE del manteniment que se citen s'hagin observat anomalies que ho puguin justificar.


Cada 5 anys (Extintors d'incendi)


A partir de la data de timbrat de l'extintor contra incendis (i per tres vegades com a màxim) es procedirà al retimbrat de l'extintor d'acord amb la norma ITC-MIE AP5 del REGLAMENT DELS APARELLS A PRESSIÓ sobre extintors d'incendis.

p>

Es rebutjaran tots aquells extintors que segons el parer de l'empresa mantenidora contraincendis presenti defectes que posi en dubte el funcionament correcte o les la seguretat de l'extintor revisat o bé en aquells extintors per als quals no existeixin les peces originals que garanteixin el manteniment de les condicions del fabricant


Boques d'Incendi Equipades (BIE)


Per l'usuari o propietari


Boques d'incendis a Cornella de Llobregat i Barcelona


Cada 3 mesos (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


Comprovació de la bona senyalització i accessibilitat de les boques dincendis. La comprovació per inspecció de tots els components, procediment per desenvolupar la mànega d'incendis en tota la seva extensió i accionament de la llança


En cas de ser de diverses posicions. Comprovació per la lectura del manòmetre de la pressió de servei.


Neteja del conjunt de la boca d'incendis greixatge de tancaments i frontisses en postes de l'armari de la Bie.


Per una empresa mantenidora autoritzada a Cornella de Llobregat i Barcelona


Cada any (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


Desmuntatge de la mànega i prova de la mateixa en lloc adequat.


Comprovació del correcte funcionament de la llança en les diferents posicions i dels sistemes de tancament.


Comprovació de l'estanquitat dels ràcords i mànega i comprovació de totes estat les juntes.


Comprovació de la indicació de manòmetre amb un altre de referència (patró) acoblat al ràcord de connexió de la mànega.


Cada 5 anys (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


La mànega ha de ser sotmesa a una pressió de prova o prova Hidràulica de 15 kg/cm.


Serveis a Cornella de Llobregat, Barcelona i tot Catalunya


Fem tot tipus de manteniments de Sistemes Contraincendis a Cornella de Llobregat, Barcelona i tot Catalunya segons el Reial Decret 1942/93 i instruccions del fabricant. Fem Revisions i Retirs de tot tipus d'Extintors, Boques d'Incendis (Bies), Detecció d'Incendis convencional o sistemes analògics, Sistemes de Monòxid de Carboni i Gasos, Columnes Seques, Hidrants, Sistemas d'Extinció, Ruixadors, Cilindres, Llocs de Control per a ruixadors o splinklers, Grup de Bombes Contraincendis. Totes les nostres revisions estan Certificades.


⇠ TORNAR

Manteniment d'extintors, BIES a Cornella de Llobregat i Barcelona
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat