ESP

Manteniment d'extintors i BIES a Granollers


Del Reial decret 1942/1993 de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ DAVANT INCENDIS cal destacar:


 • Es troba vigent a partir del novembre de 1993
 • Afecta instal·lacions de protecció contra incendis en instal·lació i manteniment. Defineix les condicions que han de complir els equips, sistemes i aparells, a més de la seva instal·lació i manteniment emprats en la protecció davant d'incendis.

Obligacions del mantenidor autoritzat


 • A. Revisar, mantenir i comprovar els equips, instal·lacions o aparells en base als terminis reglamentaris, usant peces o recanvis originals.
 • B. Facilitar el personal competent que es requereixi per corregir les avaries o deficiències que es produeixin als equips, aparells o sistemes que han de mantenir.
 • C. Informar de manera escrita el titular dels equips, aparells o sistemes que no aportin garantia d'un funcionament correcte, presentin deficiències que no puguin ser corregides en el manteniment o no amb les disposicions vigents aplicables. L'informe ha de ser tècnicament raonat.
 • D. Conservar la documentació que justifiqui les operacions de manteniment que realitzi, les dates d'execució, les incidències i els resultats, elements substituïts i tot el que calgui indicar per conèixer l'estat de l'operativitat de l'equip , aparell o sistema la conservació del qual es realitzi. Una còpia de la documentació ha de ser lliurada al titular dels aparells, sistemes o equips.
 • E. Comunicar al titular dels aparells, sistemes o equips les dates en què cal fer les operacions de manteniment periòdiques.

Extintors d'incendi a Granollers


La localització dels extintors portàtils d'incendi permetrà que siguin visibles i accessibles, estaran situats a prop dels punts on s'estimi més probabilitat d'iniciar-se l'incendi, si és possible propers a les sortides d'evacuació i recomanable sobre suports fixats a paràmetres verticals de manera que la part superior de l'extintor quedi, com a màxim a 170 centímetres sobre el terra. Tant el manteniment de cada trimestre com el de cada any, guardaran constància documental del compliment del programa de manteniment preventiu informant, com a mínim les operacions realitzades, el resultat de les proves i les verificacions i la substitució d'elements defectuosos que s'hagin efectuat. Les anotacions s'han d'actualitzar constantment i estan a disposició de la comunitat autònoma que correspon.


Pel propietari o usuari Extintors a Granollers Cada 3 mesos (Extintors d'incendi)


 • Comprovació de la senyalització, accessibilitat i bon estat aparent de conservació.
 • Inspecció d'assegurances, inscripcions i precintes de manera ocular.
 • Inspecció de l'estat extern de les parts mecàniques (vàlvula, filtre i mànega...) de forma ocular.

Per una empresa mantenidora autoritzada a Granollers Cada any (Extintors d'incendi)


 • Comprovació de pressió i pes si és el cas.
 • Inspecció assegurances, precintes i inscripcions de forma ocular.
 • En aquesta revisió de cada any, no serà necessària lobertura dels extintors portàtils de pols amb pressió permanent, excepte que en les comprovacions que se citen shagin observat anomalies que ho justifiquin.

Cada cinc anys (Extintors d'incendi)


 • Desde la fecha de timbrado del extintor (y hasta 3 veces) se procederá al retimbrado del extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP5 del REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION sobre extintores de incendios.
 • Se rechazarán los extintores que la empresa mantenedora considera que presenta defectos que no garanticen el correcto funcionamiento y seguridad del extintor, o aquellos para los que no hayan piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación.

Bocas de Incendio Equipadas (BIE) Por el propietario o usuario Bocas de incendios en Granollers Cada tres meses (Bocas de Incendio Equipadas (BIE))


 • Comprovació de la senyalització i accessibilitat dels equips. Inspeccionar tots els components, amb el procediment a desenvolupar la mànega en tota la seva extensió i accionar el filtre.
 • Comprovació de la pressió del servei per lectura del manòmetre.
 • Neteja del conjunt i greixatge de les frontisses i tancaments i en portes de l'armari.

Per una empresa mantenidora autoritzada a Granollers Cada any (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


 • Desmuntar la mànega i assaig de la BIE en un lloc adequat.
 • Comprovar que el filtre funciona correctament, així com el sistema de tancament, en les diverses posicions.
 • Comprovar l'estanquitat de la mànega, ràcords i estat de les juntes.
 • Comprovar la indicació del manòmetre amb el patró que està acoblat al ràcord de connexió de la mànega.

Cada cinc anys (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


 • La mànega s'ha de sotmetre a una pressió de prova de 15 quilos per centímetre.

Serveis a Granollers i tot Catalunya Fem tota mena de manteniments de Sistemes Contraincendis a Granollers i Catalunya d'acord amb el Reial Decret 1942/93 i les instruccions del fabricant. Revisió i Retimbre de tot tipus d'Extintors, Boques d'Incendis, Sistemes de Detecció d'Incendis, Sistemes de Monòxid de Carboni i Gasos, Hidrants, Columnes Seques, Sistemes d'Extinció, Cilindres, Ruixadors, Grup de Bombes, Llocs de Control. Totes les nostres revisions es troben Certificades.


Tots els mitjans de protecció activa antiincendis a Santa Coloma de Gramanet necessiten un manteniment periòdic regulat per la normativa corresponent.


⇠ TORNAR

Manteniment d'extintors i BIES a Granollers
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat