ESP

Manteniment d'extintors i Bies a Mataró


Els mitjans de protecció activa davant d'incendis que hi ha a Mataró són tots els sistemes que impliquen una acció directa en l'ús de mitjans i instal·lacions per a la protecció i la lluita antiincendis. Els cal un manteniment periòdic que es troba regulat per la normativa corresponent.


Del Reial Decret 1942/1993 de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ Anti INCENDIS podem recalcar:


- Es troba vigent des del novembre de l'any 1993


- Involucra instal·lacions de protecció antiincendis en la seva instal·lació i en el seu manteniment. Involucra les condicions que han de complir els equips, aparells i sistemes, tal com la instal·lació i el manteniment utilitzats en la protecció contra incendis.


Obligacions del mantenidor autoritzat


A. Revisar, comprovar i mantenir les instal·lacions, equips aparells en els terminis reglamentaris, usant recanvis o peces originals.


B. Tenir personal competent i el necessari quan es requereixi per corregir les avaries o deficiències que poden passar als aparells, sistemes o equips el manteniment dels quals li correspon.


C. Notificar de forma escrita el titular dels equips, sistemes o aparells que no brinden garantia de correcte funcionament, tinguin deficiències que no puguin ser corregides en el manteniment o no amb les disposicions vigents que s'apliquin, tot això raonat tècnicament.


D. Emmagatzemar la documentació que justifiqui les operacions de manteniment que es realitzen, incidències, les seves dates d'execució i resultats, elements que han estat substituïts i quant s'hagi d'indicar per saber l'estat de la operativitat de l'aparell, sistema o equip la conservació del qual es faci, donant una còpia al titular dels aparells, equips o sistemes.


E. Informar el titular dels aparells, equips o sistemes de les dates en què cal fer les operacions de manteniment periòdiques.


Extintors d'incendi a Mataró


La localització dels extintors portàtils d'incendi possibilitarà que siguin fàcilment visibles i accessibles a les persones, situats propers als punts on podria haver-hi més probabilitats d'iniciar-se un incendi i fonamentalment proper a les sortides d'evacuació i preferiblement sobre suports fixats a paràmetres verticals de manera que la part superior de l'extintor quedi a una alçada màxima de 1'70 metres sobre el terra.


El manteniment de cada tres mesos i el manteniment de cada any han de conservar els documents del compliment del programa de manteniment preventiu assenyalant almenys les operacions efectuades, el resultat de les verificacions i les proves com ara la substitució d'elements defectuosos fets . Les anotacions s'han de portar al dia i es trobaran a disposició de la comunitat autònoma concreta.


Per part de l'usuari o propietari

Extintors a Mataró


Cada tres mesos a Extintors d'incendi


- Comprovar l'accessibilitat, la senyalització i l'aparent bon estat de conservació.

- Inspeccionar de manera ocular els precintes, assegurances i inscripcions, etc.

- Comprovar de manera ocular l'estat extern de les parts mecàniques (vàlvula, filtre, mànega, etc).


Per part de l'empresa mantenidora autoritzada a Mataró


Cada any a Extintors d'incendi


- Comprovar la pressió i el pes.

- Inspeccionar de manera ocular les assegurances, inscripcions, precintes, entre d'altres.

- No cal obrir els extintors portàtils de pols amb pressió permanent, llevat que a les comprovacions s'hagin descobert anomalies que ho justifiquin.


Cada 5 anys a Extintors d'incendi


- Des de la data en què es timbra l'extintor (i màxim tres vegades) es retimbrarà mateix seguint la ITC-MIE AP5 del REGLAMENT D'APARELLATS A PRESSIÓ sobre extintors d'incendis.

- Es rebutjaran aquells extintors que segons l'empresa mantenidora tingui defectes que posin en dubte el bon funcionament i la seguretat de l'extintor o per als que no hi hagi peces originals que garanteixin el manteniment de les seves condicions de fabricació.


Boques d'Incendi Equipades

Per part de l'usuari o propietari

Boques d'incendis a Mataró


Cada tres mesos a Boques d'Incendi Equipades


- Comprovar que hi hagi una bona accessibilitat i senyalització dels equips.

- Comprovar la inspecció de tots els components, procediment de desenvolupament complet de la mànega i accionar filtre.

- Si hi ha diverses posicions. Comproveu per lectura del manòmetre de la pressió del servei.

- Netejar el conjunt i greixatge de frontisses i tancaments a les portes de l'armari.


Per l'empresa mantenidora autoritzada a Mataró


Cada any a Boques d'Incendi Equipades


- Desmuntar la mànega i assajar-la en un lloc correcte.

- Comprovar el correcte funcionament del filtre en les diverses posicions i el sistema de tancament.

- Comprovar l'estanquitat dels ràcords i la mànega a més de l'estat de les juntes.

- Comprovar la indicació del manòmetre amb un altre que està acoblat al ràcord de connexió de la mànega.


Cada 5 anys a Boques d'Incendi Equipades


- La mànega s'ha de sotmetre a una pressió de prova de 15 kg/cm.


Serveis que tenim a Mataró i Catalunya


Fem tot tipus de manteniment de Sistemes Contraincendis a Mataró ia tot Catalunya seguint el Reial Decret 1942/93 i les instruccions del fabricant. Retimbrat i revisió de tot tipus d'extintors, sistemes d'extinció, columnes seques, detecció d'incendis, boques d'incendis, cilindres, grup de bombes, sistemes de monòxid de carboni i gasos, hidrants, llocs de control, ruixadors. Totes les revisions que fem es troben Certificades.


⇠ TORNAR

Manteniment d'extintors i Bies a Mataró
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat