ESP

Manteniment d'extintors i BIES a Sabadell


Els mitjans de protecció activa contra incendis que hi ha a Sabadell són tots els sistemes que involucren una acció directa en l'ús de mitjans i instal·lacions per a la protecció i lluita antiincendis, requereixen un manteniment periòdic que està regulat per la normativa corresponent.


Del Reial Decret 1942/1993 de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ Anti INCENDIS podem recalcar:


▷ Es troba vigent des del novembre de 1993

▷ Involucra instal·lacions de protecció contra incendis en la instal·lació i en el manteniment. Concreta les condicions que han de complir els equips, aparells i sistemes, així com la instal·lació i el manteniment utilitzats en la protecció contra incendis.


Obligacions del mantenidor autoritzat


A. Revisar, comprovar i mantenir les instal·lacions, aparells o equips tenint en compte els terminis reglamentaris, utilitzant recanvis o peces originals.


B. Comptar amb personal suficient i competent quan calgui per corregir les avaries o deficiències que poden succeir en els aparells, sistemes o equips el manteniment dels quals li correspon.


C. Notificar de forma escrita al titular dels equips, sistemes o aparells que no donen garantia de funcionament correcte, tinguin deficiències que no puguin ser corregides en el manteniment o no amb les disposicions vigents que s'apliquin, tot això raonat tècnicament.


D. Emmagatzemar la documentació justificativa de les operacions de manteniment que es realitzen, les seves dates d'execució, incidències i resultats, elements que han estat substituïts i quant s'hagi d'esmentar per saber l'estat de l'operativitat de l'aparell, el sistema o l'equip la conservació dels quals es faci, donant una còpia al titular dels aparells, equips o sistemes.


E. Informar el titular dels aparells, equips o sistemes de les dates en què cal fer les operacions de manteniment periòdiques.


Extintors d'incendi a Sabadell


La ubicació dels extintors portàtils d'incendi permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles a les persones, situats propers als punts on podria haver-hi més probabilitats d'iniciar-se un incendi i fonamentalment proper a les sortides d'evacuació i preferiblement sobre suports fixats a paràmetres verticals de manera que la part superior de l'extintor quedi a una alçada màxima de 1'70 metres sobre el terra.


El manteniment trimestral i el manteniment anual han de conservar els documents del compliment del programa de manteniment preventiu assenyalant almenys les operacions efectuades, el resultat de les verificacions i les proves com ara la substitució d'elements defectuosos fets. Les anotacions s'han de portar al dia i es trobaran a disposició de la comunitat autònoma que correspon.


Per part de l'usuari o propietari


Extintors a Sabadell


Cada tres mesos a Extintors d'incendi

▷ Comprovar l'accessibilitat, la senyalització i l'aparent bon estat de conservació.

▷ Inspeccionar de manera ocular els precintes, assegurances i inscripcions, etc.

▷ Comprovar de manera ocular l'estat extern de les parts mecàniques (vàlvula, filtre, mànega, etc).


Per part de l'empresa mantenidora autoritzada a Sabadell


Cada any a Extintors d'incendi


▷ Comprovar la pressió i el pes.

▷ Inspeccionar de manera ocular les assegurances, inscripcions, precintes, entre d'altres.

▷ No cal obrir els extintors portàtils de pols amb pressió permanent, llevat que a les comprovacions s'hagin descobert anomalies que ho justifiquin.


Cada 5 anys a Extintors d'incendi


▷ Des de la data en què es timbra l'extintor (i màxim tres vegades) es retimbrarà mateix seguint la ITC-MIE AP5 del REGLAMENT D'APARELLATS A PRESSIÓ sobre extintors d'incendis.

▷ Es rebutjaran aquells extintors que segons l'empresa mantenidora tingui defectes que posin en dubte el bon funcionament i la seguretat de l'extintor o per als que no hi hagi peces originals que garanteixin el manteniment de les seves condicions de fabricació.


Boques d'Incendi Equipades

Per part de l'usuari o propietari

Boques d'incendis a Sabadell


Cada tres mesos a Boques d'Incendi Equipades


▷ Comprovar que hi hagi una bona accessibilitat i senyalització dels equips.

▷ Comprovar la inspecció de tots els components, procediment de desenvolupament complet de la mànega i accionar filtre.

▷ Si hi ha diverses posicions. Comproveu per lectura del manòmetre de la pressió del servei.

▷ Netejar el conjunt i greixatge de frontisses i tancaments a les portes de l'armari.


Per l'empresa mantenidora autoritzada a Sabadell


Cada any a Boques d'Incendi Equipades


▷ Desmuntar la mànega i assajar-la en un lloc correcte.

▷ Comprovar el funcionament correcte del filtre en les diverses posicions i el sistema de tancament.

▷ Comprovar l'estanquitat dels ràcords i la mànega a més de l'estat de les juntes.

▷ Comprovar la indicació del manòmetre amb un altre que està acoblat al ràcord de connexió de la mànega.


Cada 5 anys a Boques d'Incendi Equipades


▷ La mànega s'ha de sotmetre a una pressió de prova de 15 kg/cm.


Serveis que tenim a Sabadell i Catalunya


Fem tot tipus de manteniment de Sistemes Contraincendis a Sabadell ia tot Catalunya seguint el Reial Decret 1942/93 i les instruccions del fabricant. Retimbrat i revisió de tot tipus d'extintors, sistemes d'extinció, columnes seques, detecció d'incendis, boques d'incendis, cilindres, grup de bombes, sistemes de monòxid de carboni i gasos, hidrants, llocs de control, ruixadors. Totes les revisions que fem es troben Certificades.


⇠ TORNAR

Manteniment d'extintors i BIES a Sabadell
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat