ESP

Manteniment d'extintors i bies a Santa Coloma de Gramanet


Els mitjans de protecció activa davant d'incendis que funcionen a Santa Coloma de Gramanet són tots els sistemes que impliquen una acció directa en la utilització de mitjans i instal·lacions per a la protecció i lluita contra els incendis. Tots ells requereixen un manteniment periòdic que regula d'acord la normativa corresponent.


Del Reial decret 1942 de 1993 de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ Anti INCENDIS podem destacar:


► Està vigent des del novembre de l'any 1993


► Implica instal·lacions de protecció antiincendis en la seva instal·lació i també en el manteniment. Involucra les condicions que han de complir els equips, aparells i sistemes, tal com la seva instal·lació i manteniment usats en la protecció contra incendis.


Obligacions del mantenidor autoritzat a Santa Coloma de Gramanet


► A. Revisar, mantenir i comprovar les instal·lacions, equips aparells en els terminis reglamentaris, usant recanvis o peces originals.


► B. Tenir personal competent i el que es necessiti quan es requereixi per corregir les avaries o deficiències que poden succeir en els aparells, sistemes o equips el manteniment dels quals és competent.


► C. Notificar de forma escrita el titular dels equips, sistemes o aparells que no proporcionen garantia de correcte funcionament, tinguin deficiències que no puguin ser corregides en el manteniment o no amb les disposicions vigents que s'apliquin, tot això raonat tècnicament.


► D. Emmagatzemar la documentació que justifiqui les operacions de manteniment que es realitzen, incidències, les dates d'execució i els resultats, elements que han estat substituïts i quant s'hagi d'indicar per saber l'estat de l'operativitat de l'aparell, sistema o equip la conservació del qual es faci, donant una còpia al titular dels aparells, equips o sistemes.


► E. Informar el titular dels aparells, equips o sistemes de les dates en què cal realitzar les operacions de manteniment periòdiques.


Extintors d'incendi a Santa Coloma de Gramanet


La ubicació dels extintors portàtils d'incendi possibilitarà que siguin visibles amb facilitat i accessibles als usuaris, ubicats propers als punts on podria haver-hi més probabilitats d'iniciar-se un incendi i fonamentalment proper a les sortides d'evacuació i preferiblement sobre suports fixats a paràmetres verticals de manera que la part superior de l'extintor quedi a una alçada màxima de 1'70 metres sobre el terra.


El manteniment de cada 3 mesos i el manteniment de cada any han de conservar els documents del compliment del programa de manteniment preventiu assenyalant almenys les operacions efectuades, el resultat de les verificacions i les proves com ara la substitució d'elements defectuosos fets. Les anotacions s'han d'actualitzar i es trobaran a disposició de la comunitat autònoma corresponent, en aquest cas Catalunya.


Per part de l'usuari o propietari de Santa Coloma de Gramanet


Extintors a Santa Coloma de Gramanet


Cada tres mesos a Extintors d'incendi


▷ Comprovar l'accessibilitat, la senyalització i l'aparent bon estat de conservació.


▷ Inspeccionar de manera ocular els precintes, assegurances i inscripcions, etc.


▷ Comprovar de manera ocular l'estat extern de les parts mecàniques (vàlvula, filtre, mànega, etc).


Per part de l'empresa mantenidora autoritzada a Santa Coloma de Gramanet

Cada any a Extintors d'incendi


▷ Comprovar la pressió i el pes.


▷ Inspeccionar de manera ocular les assegurances, inscripcions, precintes, entre d'altres.


▷ No cal obrir els extintors portàtils de pols amb pressió permanent, llevat que a les comprovacions s'hagin descobert anomalies que ho justifiquin.


Cada 5 anys a Extintors d'incendi


▷ Des de la data en què es timbra l'extintor (i màxim tres vegades) es retimbrarà mateix seguint la ITC-MIE AP5 del REGLAMENT D'APARELLATS A PRESSIÓ sobre extintors d'incendis.


▷ Es rebutjaran aquells extintors que segons l'empresa mantenidora tingui defectes que posin en dubte el bon funcionament i la seguretat de l'extintor o per als que no hi hagi peces originals que garanteixin el manteniment de les seves condicions de fabricació.


Boques d'Incendi Equipades


Per part de l'usuari o propietari


Boques d'incendis a Santa Coloma de Gramanet


Cada tres mesos a Boques d'Incendi Equipades


▷ Comprovar que hi hagi una bona accessibilitat i senyalització dels equips.


▷ Comprovar la inspecció de tots els components, procediment de desenvolupament complet de la mànega i accionar filtre.


▷ Si hi ha diverses posicions. Comproveu per lectura del manòmetre de la pressió del servei.


▷ Netejar el conjunt i greixatge de frontisses i tancaments a les portes de l'armari.


Per l'empresa mantenidora autoritzada a Santa Coloma de Gramanet


Cada any a Boques d'Incendi Equipades


▷ Desmuntar la mànega i assajar-la en un lloc correcte.


▷ Comprovar el funcionament correcte del filtre en les diverses posicions i el sistema de tancament.


▷ Comprovar l'estanquitat dels ràcords i la mànega a més de l'estat de les juntes.


▷ Comprovar la indicació del manòmetre amb un altre que està acoblat al ràcord de connexió de la mànega.


Cada 5 anys a Boques d'Incendi Equipades


▷ La mànega s'ha de sotmetre a una pressió de prova de 15 kg/cm.


Serveis que tenim a Santa Coloma de Gramanet i Catalunya


Fem qualsevol tipus de Sistemes Contra incendis a Santa Coloma de Gramanet ia Catalunya seguint el RD 1942/93 i les instruccions del fabricant. Retimbrat i revisió d'Extintors, Cilindres, Sistemes d'Extinció, Hidrants, Llocs de Control, Columnes Seques, Detecció d'Incendis, Boques d'Incendis, Grup de Bombes, Sistemes de Monòxid de Carboni i Gasos, Ruixadors. Totes les revisions que fem es troben Certificades.


⇠ TORNAR

Mantenimiento de extintores y Bies en Santa Coloma de Gramanet
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat