ESP

Empresa d´Extintors Barcelona


Tots els mitjans per a la protecció activa contra incendis a Barcelona, ​​és a dir, tots els sistemes contraincendis que tenen l'acció directa en la utilització d'instal·lacions i els mitjans per a la protecció i en la lluita contra incendis, necessitaran un manteniment periòdic , que està regulat per la normativa corresponent.


Del Reial decret 1942/1993 de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (RIPCI) hem de destacar:


Entro en vigor el 1993 al mes de novembre


Afecta totes les instal·lacions de protecció contra incendis, tant a les instal·lacions com als manteniments. Té l'objectiu de definir les condicions que s'han de complir els equips, aparells i sistemes, així com la instal·lació i el manteniment que s'utilitzin en la protecció contra incendis.


Obligacions de l'empresa mantenidora dels sistemes contraincendis


A. Haurà de revisar, mantenir i comprovar tots els aparells, equips o instal·lacions conforme als terminis reglamentaris segons la normativa vigent, utilitzant sempre recanvis o peces sempre hauran de ser originals.

>

B. Facilitar el personal competent i que estigui suficientment qualificat quan sigui requerit en cas d'haver de corregir les deficiències o les avaries que es puguin produir en els equips, sistemes o aparells, el manteniment dels quals té encomanat.


C. S'haurà d'informar PER ESCRIT el titular dels sistemes, aparells o equips aparells, que no ofereixin una garantia completa del correcte funcionament, també informar dels equips que presentin deficiències que no puguin ser corregides al llarg del manteniment efectuat o no amb les disposicions vigents que siguin aplicables. L'informe serà tècnicament raonat.


D. S'haurà de conservar tota la documentació justificativa de totes les operacions de manteniment que realitzi, les dates d'execució, resultats i incidències si n'hi hagués, elements que s'han substituït i tot allò que es consideri necessari de menció per conèixer en tot moment l'estat de l'operativitat dels aparells, equips o sistemes la conservació dels quals es faci. Una còpia de la documentació esmentada s'haurà de lliurar al titular dels aparells, equips o sistemes contraincendis.


E. S'haurà de comunicar al titular dels aparells, equips o sistemes, les dates en què ha de fer les operacions de manteniment periòdiques.


Extintors d'incendi a Barcelona

L'emplaçament dels extintors portàtils d'incendi permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, estaran situats propers als punts on s'estimi més probabilitat d'iniciar-se l'incendi si és possible propers a les sortides d'evacuació i preferentment sobre suports fixats a paràmetres verticals de manera que la part superior de l'extintor quedi, com a màxim a 1'70mt sobre el terra.


Tant el manteniment trimestral com l'anual, conservaran constància documental del compliment del programa de manteniment preventiu indicant, com a mínim les operacions efectuades, el resultat de les verificacions i proves i la substitució d'elements defectuosos que s'hagin fet. Les anotacions s'han de portar al dia i estaran a disposició de la comunitat autònoma corresponent.


Empresa Extintors Barcelona


Pel propietari o usuari


Extintors a Barcelona


S'haurà de fer cada tres mesos (Extintors d'incendi)


Comprovació de l'accessibilitat, la senyalització i el bon estat aparent de conservació.

Inspecció ocular d'assegurances, precintes i inscripcions, etc.

Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques (broquet, vàlvula i mànega...)


Per una empresa mantenidora autoritzada a Barcelona


S'haurà de fer cada any (Extintors d'incendi)


Comprovació del pes i pressió si és el cas.

Inspecció ocular d'assegurances, precintes i inscripcions, etc.

En aquesta revisió anual no serà necessària lobertura dels extintors portàtils de pols amb pressió permanent, llevat que en les comprovacions que se citen shagin observat anomalies que ho justifiquin.


S'haurà de fer cada 5 anys (Extintors d'incendi)


A partir de la data de timbrat de l'extintor (i per tres vegades) es procedirà al retimbrament d'aquest d'acord amb la ITC-MIE AP5 del REGLAMENT D'APARELLATS A PRESSIÓ sobre extintors d'incendis.


Es rebutjaran aquells extintors que segons el parer de l'empresa mantenidora presenti defectes que posi en dubte el funcionament correcte i la seguretat de l'extintor o bé aquells per als quals no hi hagi peces originals que garanteixin el manteniment de les condicions de fabricació.


⇠ TORNAR

Empresa d´Extintors Barcelona
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat