ESP

Extintors per a vehicles


Portar extintors en vehicles, obligatori?


Quins tipus de vehicles han de tenir equips d'extinció d'incendis i quins no en necessiten? Ens respon a això la Ordre de 27 de juliol de 1999 (BOE), en què s'indiquen les característiques que ha de complir el vehicle de transport de persones o de mercaderies perquè se'l obligui a comptar amb extintors.


Què diu el Reglament General de Vehicles?


L'Ordre porta al Reglament General de Vehicles, que indica a l'Annex XII quins són els vehicles que han de comptar amb extintor (Annex XII. Accessoris, recanvis i eines dels vehicles en circulació), aprovat al RD 2822/1998 del 23 Desembre i modificat per l'Ordre 52/2010 publicada al BOE 23 de Gener 2010. Indica que:


"Els vehicles de motor i conjunts de vehicles en circulació han de comptar amb els següents accessoris, eines i recanvi:


▶︎ 1 Els turismes, els vehicles mixtos adaptables i el que es destina a transports de mercaderies, aquests 2 últims de massa que no superin 3.500 quilos. Tindran la següent dotació:


○ 1 a) 2 dispositius portàtils de presenyalització de perill


○ b) 1 armilla reflectora d'alta visibilitat


○ c) Roda de recanvi


▶︎ 2 Els autobusos, vehicles mixts i els automòbils destinats a transports de mercaderies que superin 3.500 quilos. A més han de portar un equip homologat d'extinció d'incendis en condicions d'ús i adequat"


Extintors per a vehicles


Com han de ser els extintors


A l'Ordre de 27 de juliol de 1999 es diu que els extintors a instal·lar en vehicles de nova matriculació, i els de reposició en els altres vehicles que estiguin obligats pel Reglament General de Vehicles a portar-los, seran de tipus manual o portàtil, i la seva càrrega és de pols seca.


Els extintors han de complir amb el Reglament d'Aparells a Pressió aprovat al Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, i la Instrucció Tècnica Complementària ITC MIE-AP 5, i com amb allò referit a extintors al Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis aprovat pel Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre.


Portar extintors als vehicles, per a quins és obligatori?


L'equip homologat d'extinció d'incendis només s'exigeix ​​els autobusos, vehicles mixtos i automòbils que es dediquen a transportar mercaderies, sent aquests 2 últims de MMA superior a 3.500 kg, i conjunts de vehicles no especials .


La reforma de l'Annex XII sobre els accessoris, eines i recanvis dels vehicles elimina l'obligació de portar extintors a certs vehicles. En cas que un vehicle de caràcter particular per a transport de persones tingui més de 9 places es considerarà autobús, per la qual cosa cal portar extintor d'incendis. Els vehicles dús públic estan obligats a portar extintor (Article 2 de lOrdre 27 Juliol de 1999).


El nombre mínim i qualificació mínima en base Norma UNE 23110-1:1996 (EN3) dels extintors que han de portar els vehicles reglamentàriament obligats ha de ser:


Vehicles de motor per al transport de persones:


▶︎ Fins a 9 places incloent el conductor: 1 de classe 5A/21B.

▶︎ Fins a 23 places incloent el conductor: 1 de classe 8A/34B.

▶︎ Més de 23 places incloent el conductor: 1 de classe 21A/113B.


Vehicles de motor i conjunts de vehicles per al transport de coses i mercaderies:


▶︎ Fins a 1.000 quilos de PMA: 1 de classe 8A/34B.

▶︎ Fins a 3.500 quilos de PMA: 1 de classe 13A/55B.

▶︎ Fins a 7.000 quilos de PMA: 1 de classe 21A/113B.

▶︎ Fins a 20.000 quilos de PMA: 1 de classe 34A/144B.

▶︎ Més de 20.000 quilos de PMA: 2de classe 34A/144B.


Si el vehicle es destina al transport de mercaderies perilloses, cal consultar el Capítol 8.1.4 de l'ADR que fa referència a mitjans d'extinció d'incendis per unitat de transport.


⇠ TORNAR

Extintors per a vehicles
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat