ESP

Manteniment d'extintors i BIES a Sant Adrià del Besòs


Tots els mitjans de protecció activa contra incendis a Santa Coloma de Gramanet, és a dir, tots els sistemes que impliquen una acció directa en la utilització d'instal·lacions i mitjans per a la protecció i lluita contra incendis, necessiten un manteniment periòdic, regulat per la normativa corresponent.


Del RD 1942/1993 de REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS podem destacar:


 • Entra en vigor a partir del novembre del 1993
 • Afecta les instal·lacions de protecció contra incendis, tant en la instal·lació com en el manteniment. Té per objecte definir les condicions que han de complir els aparells, equips i sistemes, així com la instal·lació i el manteniment emprats en la protecció contra incendis.

Obligacions del mantenidor autoritzat

 • A. Revisar, mantenir i comprovar els aparells, equips o instal·lacions d'acord amb els terminis reglamentaris, utilitzant recanvis o peces originals.
 • B. Facilitar personal competent i suficientment quan sigui requerit per corregir les deficiències o avaries que es produeixin en els aparells, equips o sistemes el manteniment dels quals té encomanat.
 • C. Informar PER ESCRIT el titular dels aparells, equips o sistemes que no ofereixin garantia de correcte funcionament, presentin deficiències que no puguin ser corregides durant el manteniment o no amb les disposicions vigents que siguin aplicables. Aquest informe serà raonat tècnicament.
 • D. Conservar la documentació justificativa de les operacions de manteniment que realitzi, les dates d'execució, els resultats i les incidències, els elements substituïts i tot allò que es consideri digne de menció per conèixer l'estat de l'operativitat del aparell, equip o sistema la conservació del qual es realitzi. Una còpia de la documentació es lliurarà al titular dels aparells, equips o sistemes.
 • E. Comunicar al titular dels aparells, equips o sistemes, les dates en què correspon efectuar les operacions de manteniment periòdiques.

Extintors d'incendi a Sant Adrià del Besòs

L'emplaçament dels extintors portàtils d'incendi permetrà que siguin fàcilment visibles i accessibles, estaran situats propers als punts on s'estimi més probabilitat d'iniciar-se l'incendi si és possible propers a les sortides d'evacuació i preferentment sobre suports fixats a paràmetres verticals de manera que la part superior de l'extintor quedi, com a màxim a 1'70 m sobre el terra.


Tant el manteniment d'extintors trimestral com l'anual, conservaran constància documental del compliment del programa de manteniment preventiu indicant, com a mínim les operacions efectuades, el resultat de les verificacions i les proves i la substitució d'elements defectuosos que s'hagin realitzat. Les anotacions s'han de portar al dia i estan a disposició de la comunitat autònoma corresponent.


Pel propietari o usuari


Extintors a Sant Adrià del Besos Cada tres mesos (Extintors d'incendi)


 • Comprovació de l'accessibilitat, la senyalització i el bon estat aparent de conservació.
 • Inspecció ocular d'assegurances, precintes i inscripcions, etc.
 • Inspecció ocular de l'estat extern de les parts mecàniques (broquet, vàlvula i mànega...)

Per una empresa mantenidora autoritzada a Sant Adrià del Besos Cada any (Extintors d'incendi)


 • Comprovació del pes i pressió si és el cas.
 • Inspecció ocular d'assegurances, precintes i inscripcions, etc.
 • En aquesta revisió d'extintors anual no és necessària l'obertura dels extintors portàtils de pols amb pressió permanent, llevat que en les comprovacions que se citen s'hagin observat anomalies que ho justifiquin.

Cada 5 anys (Extintors d'incendi)

 • A partir de la data de timbrat de l'extintor (i per tres vegades) es procedirà a retirar-lo d'acord amb la ITC-MIE AP5 del REGLAMENT D'APARELLATS A PRESSIÓ sobre extintors d'incendis.
 • Es rebutjaran aquells extintors que segons el parer de l'empresa mantenidora presenti defectes que posi en dubte el funcionament correcte i la seguretat de l'extintor o bé aquells per als quals no hi hagi peces originals que garanteixin el manteniment de les condicions de fabricació.
 • li>

Boques d'Incendi Equipades (BIE) Pel propietari o usuari Boques d'incendis a Sant Adrià del Besos Cada tres mesos (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


 • Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips. Comprovació per inspecció de tots els components, procediment a desenvolupar la mànega en tota la seva extensió i accionament del filtre.
 • En cas de ser de diverses posicions. Comprovació, per lectura del manòmetre de la pressió de servei.
 • Neteja del conjunt i greixatge de tancaments i frontisses en postes de l'armari.

Per una empresa mantenidora autoritzada a Sant Adrià del Besos Cada año (Boques d'Incendi Equipades (BIE))


 • Desmuntatge de la mànega i assaig d'aquesta en lloc adequat.
 • Comprovació del correcte funcionament del filtre en les diferents posicions i del sistema de tancament.
 • Comprovació de l'estanquitat dels ràcords i mànega i estat de les juntes.
 • Comprovació de la indicació de manòmetre amb un altre de referència (patró) acoblat al ràcord de connexió de la mànega.

Cada 5 anys (Boques d'Incendi Equipades (BIE))

 • La mànega ha de ser sotmesa a una pressió de prova de 15 kg/cm.

Serveis a Sant Adrià del Besòs i tot Catalunya Realitzem tot tipus de manteniments de Sistemes Contraincendis a Sant Adrià del Besòs i tot Catalunya segons el Reial Decret 1942/93 i instruccions del fabricant. Revisió i Retimbre de tot tipus d'Extintors, Boques d'Incendis, Detecció d'Incendis, Sistemes de Monòxid de Carboni i Gasos, Columnes Seques, Hidrants, Sistemas d'Extinció, Ruixadors, Cilindres, Llocs de Control, Grup de Bombes. Totes les nostres revisions estan Certificades.


⇠ TORNAR

Manteniment d'extintors i BIES a Sant Adrià del Besòs
Grimec
Empresa homologada contra incendis
Aerme
WhatsApp
WhatsApp WhatsApp
X
Pregunta

Hola,
en què podem ajudar-te?

Obrir Xat Obrir Xat